Kandungan Jurnal

mail mail

Kandungan Jurnal

VISI, MISI DAN MOTO


VISI
 


Peneraju Transformasi Perkhidmatan Awam Untuk Kesejahteraan Rakyat Menjelang Tahun 2020
 


MISI
 


Meneraju Transformasi Penyampaian Perkhidmatan Melalui Tadbir Urus Terbaik Berlandaskan Modal Insan Berintegriti, Berinovasi Dan Kreatif Ke Arah Pembangunan Sosio Ekonomi Melalui Perancangan Dan Pengurusan Sumber Secara Holistik Serta Inklusif Bagi Memenuhi Aspirasi Rakyat


MOTO
 

 

Mudah, Cepat, Telus